So sánh sản phẩm

TẦNG 1

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-1- 01

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-1- 02

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-1- 03

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-1- 04

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-1- 05

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-1- 06

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-1- 07

 

TẦNG 2

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-2- 01

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-2- 02

 

TẦNG 3

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-3- 01

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 05

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-3- 03

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-3- 04

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-3- 05

 

TẦNG 4

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 01

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 02

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 03

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 04

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 05

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 06

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 07

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-4- 08

 

TẦNG TUM

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-tum- 01

hoan-thien-shophouse-long-bien-tang-tum- 02

CẢI TẠO

hien-trang-shophouse-long-bien-01

hien-trang-shophouse-long-bien-02

hien-trang-shophouse-long-bien-03

hien-trang-shophouse-long-bien-04

hien-trang-shophouse-long-bien-05

pha-do-shophouse-long-bien-01

pha-do-shophouse-long-bien-02

cai-tao-shophouse-long-bien-01

cai-tao-shophouse-long-bien-02

cai-tao-shophouse-long-bien-03

cai-tao-shophouse-long-bien-04

cai-tao-shophouse-long-bien-05

hoan-thien-tho-shophouse-long-bien-01

hoan-thien-tho-shophouse-long-bien-02

hoan-thien-tho-shophouse-long-bien-03

hoan-thien-tho-shophouse-long-bien-04

hoan-thien-tho-shophouse-long-bien-05

shophouse-long-bien-01